studijni@vsaps.cz
727 863 424

Power coaching

Power coaching

Koučování chápeme jako prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí. Nejde o mechanickou metodu. Koučink od nás vyžaduje plnou koncentraci, velkou dávku porozumění, kreativity a všímavosti. Ve výcviku využijeme rozmanité způsoby osvojování si poznatků.

Přijímáme nové přihlášky na třetí běh kurzu power coaching.  Zahájení únor 2024.

Samozřejmou součástí všech modulů je práce s konkrétními technikami, ukázky a praktický nácvik jejich použití:

 • Osobní i týmová práce kombinuje práci ve velké skupině (výklad, ukázky, cvičení, praktikování a následné sdílení zkušeností) s prací v malých skupinách účastníků (triády).
 • Individuální práce podporuje implementaci poznatků a zkušeností do praxe, jejich sdílení s ostatními. K intenzitě učení přispívá zpětná vazba a trénink dovedností.
 • Program je založen na zážitkovém učení (sebezkušenostní výuka, vnitřní práce, sebereflexe, nácvik dovedností atd.).
 • Mezi jednotlivými částmi pracují účastníci ve dvojicích nebo trojicích a budou v nich pracovat po celou dobu výcviku.

Co se naučíte?

 • Seznámíte se s profesionálními standardy koučování.
 • Prohloubíte sebepoznání, prozkoumáte své rozvojové možnosti prostřednictvím bezpečné zpětné vazby ve skupině.
 • Posunete svojí schopnost sebereflexe, naučíte se reflektovat svou práci.
 • Osvojíte si proces koučování a přijmete za své nastavení mysli pro tuto roli.
 • Naučíte se kontraktovat zakázku s klientem.
 • Naučíte se, jak navázat profesionální vztah s klientem.
 • Budete se učit aktivně naslouchat, vnímat a projevovat tak empatii a zájem.
 • Naučíte se efektivnímu kladení otázek.
 • Naučíte se koučovací techniky a metody práce.
 • Budete rozvíjet svou schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu.
 • Osvojíte si způsoby, jak pracovat s vnitřními bariérami, které často omezují v dosahování cílů.
 • Budete vědět, jak posilovat druhé v odhalování osobního a profesionálního potenciálu.
 • Naučíte se vyhodnocovat výsledky pokroku klientů a výsledky své práce.
 • Naučíte se aplikovat koučování do každodenních (pracovních) interakcí.
 • Začnete si vytvářet svůj vlastní koučovací styl a praxi.
 • Obohatíte svůj leadership o koučovací dovednosti.

Vhled do problematiky koučování a mentoringu, základní principy koučování

Úvodní setkání je zaměřené na osvojení základní teoretické výbavy a praktických návyků pro výsledkově orientované koučování. Pracujeme se základním teoretickým rámcem koučovacího přístupu. Společně si vyjasníme obsah jednotlivých kompetencí profesionálního kouče dle EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování) a jejich význam z hlediska praxe a etiky koučování. Zaměříme se na osvojení procesu koučování, který se stane základem pro všechny další aktivity. Účastníci porozumí rozdílu mezi koučováním a mentoringem a dalšími druhy podpory, jako je trénink, terapie a poradenství. Tato část výcviku je základem pro další části programu, stává se východiskem pro bezpečné získávání zkušeností a praktikování koučovacích dovedností.

Role kouče a zdroje osobní síly: Koncept power to lead koučování

V druhé části navazujeme na zvládnutý proces a svou pozornost směřujeme na plné vnímání a schopnost podpory klienta v identifikaci a naplňování jeho cílů. Seznámíme se s konceptem celostního přístupu POWER TO LEAD (podle J. DIAMOND) a osvojíme si základy jeho využití v koučování. Dotkneme se důležitého tématu změn a práce s osobní silou (power).

Dopad koučování na organizaci, tým, učení se v praxi 

Na tomto setkání se zaměříme na prohlubování a zpevňování nabytých poznatků o koučování a koučovacím procesu. Budeme trénovat hlubší práci s cíli, všímavost, práci s vnitřními překážkami, které nám často brání uskutečnit své záměry. Klíčovým tématem je “vnitřní síla (power)” každého jednotlivce v roli kouče.

Koučováni a koučovací přístup jako součást firemní kultury a leadershipu

Ve čtvrté části výcviku se budeme věnovat schopnosti dlouhodobě podporovat klienta v transformačním procesu uvnitř organizace. Zaměříme se na pochopení průběhu změn a možnost podpory interního klienta v implementaci těchto změn do praxe. Opřeme se o znalost hodnotových systémů a koncept POWER TO LEAD, které jsou klíčem k dlouhodobé motivaci a přirozenému vývoji zdravé kultury a vztahů. V této části se budeme zabývat koučováním jako součástí leadershipu v organizaci/skupině (podpora akceptujícího přístupu k osobnímu rozvoji).

Nastavování a vyhodnocování procesů souvisejících s koučováním a význam supervize

V závěrečné části se zaměříme na osobní hranici rozvoje a budeme se učit, jak pomocí větší otevřenosti a specifické zpětné vazby, ještě více podpořit klienta v dosahování jeho cílů. Klíčovým tématem bude vyvažování podpory a výzvy pro dosahování náročných cílů v době rychlých změn, které přináší dnešní doba a nové technologie.

LETÁK KE STAŽENÍ:  Power coaching (1.35 MB)

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!