studijni@vsaps.cz
727 863 424

Vize a cíle VŠAPs

Schopnosti porozumět sobě i druhým vás obohatí.

HODNOTY 

ODPOVĚDNOST

Úcta a odpovědnost k udržitelnému životu a rozvoji.

RESPEKT

Respekt k člověku, jedinečnosti a rozmanitosti.

AKADEMICKÁ SVOBODA

Svobodně studovat, učit a vyjadřovat myšlenky bez obav z cenzury.

POSPOLITOST

Zaměření na rozvoj a podporu vzájemné soudržnosti a spolupráce.

INOVACE

Aplikace vědeckých poznatků v praxi, nové metody, teorie a přístupy.

PROFESIONALITA

Vysoká profesionalita a praktické zaměření profesně orientovaného vzdělávání.


MISE – POSLÁNÍ ŠKOLY

Posláním Vysoké školy aplikované psychologie je vzdělávat studenty v atmosféře respektu, akademických svobod, pospolitosti a tvořivosti a dále rozvíjet kompetence podporující dlouhodobou uplatnitelnost absolventů na trhu práce v profesích vytvářejících svou prací přidanou hodnotu.

Touto činností tak přispívat k ekonomické prosperitě a sociálnímu rozvoji České republiky, primárně Ústeckého kraje.

Ilustračný obrázok - vize

VIZE

  • Být vysokou školou první volby pro zájemce o studium aplikovaných společensko-vědních disciplín.
  • Být inovativní vysokou školou se zaměřením na studijní programy pro management osobnostního a profesního rozvoje a poradenství i další programy, ve vazbě na oblasti a nové trendy, které se postupně stávají aktuální pro další rozvoj společnosti.
  • Být významným vzdělávacím, výzkumným a poradenským pracovištěm působícím v Litoměřickém regionu a Ústeckém kraji aplikujícím současnou úroveň vědeckého poznání.
  • Být moderní pospolitou akademickou komunitou s respektem k rozmanitosti i jedinečnosti.
  • Vytvářet a rozvíjet vztahy mezinárodní spolupráce v rámci mobility akademických pracovníků a studentů.

Víc o VŠAPs

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!