studijni@vsaps.cz
727 863 424

Průběh a organizace studia

Bakalářské studium na VŠAPs je realizováno v prezenční formě, v kombinované formě a ve formě studia s individuálním studijním plánem.

Prezenční forma – je založena na docházce na přednášky, semináře, cvičení a praxe ve všedních dnech, podle rozvrhu na příslušný úsek studia.

Kombinovaná forma – obsahuje minimálně 80 hodin přímé výuky za semestr, organizované formou přednášek, seminářů a konzultací výlučně během víkendů (sobota, neděle). Termíny víkendových bloků na následující úsek studia jsou stanoveny vždy s dostatečným časovým předstihem. Zbylou část tvoří práce se studijními materiály připravenými ke každému předmětu ze studijního plánu pro samostatné studium.

Studium s individuálním studijním plánem – individuální studijní plán je vstřícnou variantou pro velmi zaměstnané studenty, pro studenty s omezenými časovými možnostmi, či zdravotním znevýhodněním. Představuje také nadstandardní podporu při psaní ročníkové a bakalářské práce, individuální možnost plnění jednotlivých předmětů v dohodnutých termínech, osobní přístup a individuální konzultace s pedagogy. Probíhá prostřednictvím přiděleného tutora, který se studujícím věnuje při řešení studijních záležitostí.

Akademický rok:

  • Akademický rok na VŠAPs trvá dvanáct kalendářních měsíců.
  • Akademický rok se dělí na zimní semestr, letní semestr a období prázdnin.
  • Začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů, harmonogram akademického roku a další podrobnosti stanoví rektor.

Studijní plán a kreditní systém

Průběh studia v bakalářském studijním programu se realizuje pomocí kreditního systému, ve kterém je každému předmětu přiřazen určitý počet kreditů, vyjadřující poměr množství práce studenta, spojené s absolvováním předmětu. Daný počet kreditů student získá za úspěšné absolvování příslušného předmětu, bez ohledu na klasifikaci. Studenti mají povinnost splnit předepsaný počet kreditů za dané období (při dodržení doporučeného průběhu studia má student při splnění všech studijních povinností získat minimálně šedesát kreditů za jeden ročník studia).

Studijní plány studijního programu stanoví doporučenou časovou a obsahovou návaznost studijních předmětů, objem a formu výuky, počty kreditů, přiřazené jednotlivým předmětům a další podrobnosti a náležitosti, týkající se kreditního systému a způsobu ověřování výsledků studia. Určují také, které předměty jsou povinné (tj. které musí student absolvovat jako nezbytnou podmínku pro konání státní závěrečné zkoušky), které předměty jsou povinně volitelné (student si volí předměty z konkrétní nabídky podle svého zájmu) a doporučené volitelné předměty (jejich výběr je ponecháván k vlastnímu rozhodnutí, zájmům a preferencí studentů).

Odborná praxe je povinnou součástí profesně orientovaného bakalářského studia na VŠAPs. Celkový rozsah odborné praxe je 480 hodin. Organizace, formy i obsah je podrobně uveden v samostatné záložce (odkaz). Studentům kombinované formy studia je možné část odborné praxe uznat, a to na základě průkazného potvrzení o praxi absolvované předchozím studiem nebo výkonem své profese.

Hodnocení výsledků studia

Probíhá formou udělování zápočtů, klasifikovaných zápočtů a konání zkoušek (ústních či písemných). Za absolvovaný a úspěšně zakončený předmět získává student příslušný počet kreditů. Celkový minimální počet kreditů za úspěšné absolvované bakalářské studium je 180.

Pro kontrolu a evidenci studijních výsledků slouží informační systém Moggis, kam jsou zapisovány jednotlivé splněné studijní povinnosti.

Hodnocení kvality studia studenty

Studenti se mohou vyjádřit ke studiu formou pravidelného dotazníkového hodnocení předmětů a vyučujících a podílet se tak na zajišťování a zvyšování kvality studia.

Zakončení studia a doklady o studiu

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia je udělován akademický titul Bc. „bakalář“. Dokladem o absolvování studia je vysokoškolský diplom, vysvědčení a dodatek k diplomu. Dokumenty o ukončení studia jsou úspěšným absolventům předávány na slavnostních promocích.

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!