studijni@vsaps.cz
727 863 424

Frekventované dotazy a odpovědi

Tato stránka nabízí odpovědi na Vaše nejčastější otázky. Další dotazy vám rádi zodpovíme. Spojte se s námi viz. záložka KONTAKTY.

Co když nebudu moci platit studium?

Studenti mají několik možností:

v případě aktuálního nedostatku finančních prostředků je možné :

 • domluvit úhradu školného ve splátkách;
 • přerušit studium na dobu nezbytně nutnou;
 • vzít si studentskou půjčku na studium;
 • najít si brigádu, nebo pracovat na částečný úvazek. :-)
Je možné platbu školného fakturovat na zaměstnavatele a je daňově uznatelným nákladem?
Ano, platbu můžeme na vyžádání fakturovat na vašeho zaměstnavatele. Pokyn rektora pro podání žádosti o vystavení faktury najdete ve formátu PDF
Kde dostanu potvrzení o studiu?
Potvrzení o studiu je možné získat přímo na studijním oddělení VŠAPs, případně elektronickou formou po domluvě s referentkami studijního oddělení.
Je možné uznat zkoušky při přestupu z jiné vysoké školy?
Ano, je možné uznat zkoušky s hodnocením 1 a 2 z předmětů, které odpovídají předmětům studijního programu Personální a interkulturní management, pokud o to student požádá. Více informací zde.
Je stanovená docházka?
Na každý předmět je stanovené splnit 70% účast (pro denní i kombinované studium). Docházka může být ze strany vyučujícího stanovena jako jedno z kritérií závěrečného hodnocení / uzavření předmětu
Je možné získat ubytování?
Ano, přímo v prostorech samotné školy a také je možnost ubytování za zvýhodněnou cenu v Litoměřicích v Hotelu Koliba, který se nachází nedaleko historického centra Litoměřic (4,5 km z Terezína). Pro studenty VŠAPs nabízí oba možnosti za zvýhodněnou cenu ubytování ve stylově zařízených pokojích. Pokyn rektora pro podání žádosti o ubytovací stipendium najdete ve formátu PDF po kliknutí ZDE.
Je studentům k dispozici knihovna, ve které by našli potřebnou literaturu?
Součástí školy je studovna a vysokoškolská knihovna. Úzce spolupracujeme také s městskými knihovnami v Terezíně a v Praze.

Knihovna VŠAPs buduje a spravuje knihovní fond v souladu s profilem akreditovaných studijních programů. Studenti mají prostřednictvím informačního systému přístup k seznamům, ve kterých jsou uvedeny všechny tituly v tištěné i elektronické podobě.
Mám dotazy k výuce, na koho se mohu obrátit?
Obrátit se můžete v úředních hodinách od pondělí do pátku mezi 8 a 15 hodinou na referentky studijního oddělení VŠAPs. Ty jsou přítomné na studijním oddělení také během víkendové výuky studentů.
Jak probíhá kombinované studium?
Kombinované studium probíhá o víkendech jednou za dva týdny, v sobotu a v neděli (cca od 9h do 16:40h). Konkrétní informace k aktuálnímu akademickému roku naleznete v záložce STUDIUM.

Konkrétní termíny výuky kombinovaného studia oznamujeme studentům přibližně měsíc před začátkem příslušného semestru.

Pokud máte z jakýchkoli důvodů překážku být na víkendové výuce, lze  tuto situaci řešit domluvou s konkrétními vyučujícími a studijním oddělením, např. zadáním seminární práce, event. individuálním studijním plánem.
Mám status studenta i na kombinovaném studiu?
Status studenta mají i studenti kombinované formy studia. Nemohou však čerpat stejné výhody jako studenti prezenční formy studia (např. nelze uplatnit slevu na dani za studenta kombinované formy studia a není možné získat studentskou kartu s licencí ISIC a tudíž ani nelze využít žádné výhody a slevy s ní spojené).
Mohu přestoupit z prezenční formy studia na kombinovanou?
Přestup mezi formami studia je možný vždy po každém ukončeném semestru.
Mohu jako student kombinovaného studia chodit na přednášky určené pro studenty prezenční formy?
Na přednášky a semináře určené pro studenty prezenční formy studia mohou po dohodě s vyučujícími docházet i studenti formy kombinované.
Jsou u kombinované formy studia dostupné materiály online?
Ano, většina materiálů použitá při výuce (přednáškové prezentace, studijní opory, výuková či instruktážní videa) jsou studentům k dispozici v informačním systému školy a v prostředí Teams.
Nemůžu se zúčastnit termínů zkoušek pro kombinované studium, jak mám postupovat?
Zkoušky jsou vypsány vždy v několika termínech. Když vám ani jeden z termínů pro kombinované studium nevyhovuje, můžete se individuálně domluvit s vyučujícím na účasti na termínu pro prezenční studenty.
Mám v kombinované formě studia nárok na ubytovací stipendium?
Bohužel ne – tato výhoda se týká pouze studentů prezenčního studia.
Je stanovená docházka?
Na každý předmět je stanovené splnit 70% účast (pro denní i kombinované studium). Docházka může být ze strany vyučujícího stanovena jako jedno z kritérií závěrečného hodnocení / uzavření předmětu.
Mám dotazy k výuce, na koho se mohu obrátit?
Obrátit se můžete v úředních hodinách od pondělí do pátku mezi 8 a 15 hodinou na referentky studijního oddělení VŠAPs. Ty jsou přítomné na studijním oddělení také během víkendové výuky studentů.
Co je ISP (individuální studijní plán) ?
Individuální studijní plán je vstřícnou variantou pro velmi zaměstnané studenty, pro studenty s omezenými časovými možnostmi, či zdravotním znevýhodněním.  

Představuje také nadstandardní podporu při psaní ročníkové a bakalářské práce, individuální možnost plnění jednotlivých předmětů, osobní přístup a individuální konzultace s pedagogy.   Probíhá prostřednictvím přiděleného tutora, který se studujícím věnuje při řešení studijních záležitostí. Cena 32.900,- Kč, zvýhodněné 63.000,- Kč.
Mohu si dohodnout individuální studijní plán, když jsem časově velmi vytížený, např. podnikám?
Ano, v případě, že je student mimořádně pracovně vytížený, může rektora VŠAPs požádat o přiznání individuálního studijního plánu.
Co mohu jako absolvent VŠAPs dělat, kde najdu uplatnění?

Po úspěšném absolvování profesního studijního programu Personální a interkulturní management najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech:

 • vedení a řízení jednotlivců a týmů,
 • v odborných činnostech personálního řízení,
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství,
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních a jiných rozdílů při řízení,
 • vlastního samostatného podnikání. 
Jaká je možnost pokračovat ve studiu?
Absolventi mají samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Mohou také využít širší nábytků kurzů VŠAPs. Do budoucna se také počítá s možností navazujícího studia.
Mohu být ve spolupráci s vysokou školou i po ukončení studia?
Ano, na vysoké škole máme zřízen klub ALUMNI. Podrobnější informace najdete v sekci ,, Pro studenty – Alumni klub
Jak se mám přihlásit a kdy?

Registrace zájemců o studium probíhá prostřednictvím online odkazu zde

 • Jak mám vyplnit přihlášku? 
 • Vysoká škola: Vysoká škola aplikované psychologie 
 • Fakulta: nevyplňujete 
 • Studijní program: Personální a interkulturní management 
 • Vždy uvádějte i emailovou adresu a číslo mobilního telefonu 
 • Dejte pozor na vyplnění akademického roku, správného zaškrtnutí studia (denní nebo kombinované), části o střední škole věnujte velkou pozornost a vyplňujte pečlivě. 
 • ON-LINE PŘIHLÁŠKA Vás ve vyplňování povede automaticky. 
Zajímá mě hlavně psychologie, co bude obsahem studia?
Vedle vybraných teoretických předmětů, jako jsou např. Psychologie osobnosti a Sociální psychologie, budete studovat hlavně ty oblasti psychologie, které můžete aplikovat na osobní i pracovní vztahy, vedení a motivaci lidí a  personální i obchodní činnost. Navíc budou aplikovatelné na styk a spolupráci s cizinci a příslušníky jiných kultur a etnik.
Co se během studia naučím?
Vedle společensko-vědních disciplín, jako jsou psychologie, sociologie a management, včetně základů ekonomiky a práva, získáte především schopnosti jejich aplikace v životě i v práci. Absolvujete také desítku tréninků (komunikace, asertivity, prezentace a rétorika, řešení konfliktů, řízení projektů, koučinku, mentoringu  a dalších, které kdekoli jinde vyžadují značné prostředky. Přínosem pro Vás bude, že se naučíte komunikovat a pracovat s lidmi, pro jakoukoli manažerskou, personalistickou, obchodní či jinou pozici.
Jakou mám šanci dostat se na vaši školu?
Máte dobrou šanci, pokud splňujete předpoklady a podáte přihlášku se všemi povinnými přílohami co nejdříve. Přijímáme bez přijímací zkoušky na základě dodaných dokumentů.
Je ve studiu denním a kombinovaném rozdíl?
Obsah studia je stejný jako u denního studia, pouze s menším počtem přímé výuky než ve studiu denním. Denní neboli prezenční forma studia je studium, kdy se dochází do školy v určené dny v týdnu. Kombinované studium je studium, kdy se do školy chodí v zásadě v mimopracovní době, o víkendu.
Jak probíhá kombinované studium?
Kombinované studium probíhá o víkendech jednou za dva týdny, v sobotu a v neděli (cca od 9:00h do 16:40h). Konkrétní informace k aktuálnímu akademickému roku naleznete v záložce STUDIUM.
Konkrétní termíny výuky kombinovaného studia oznamujeme studentům přibližně měsíc před začátkem příslušného semestru.
Pokud máte z jakýchkoli důvodů překážku být na víkendové výuce, lze  tuto situaci řešit domluvou s konkrétními vyučujícími a studijním oddělením, např. zadáním seminární práce, event. individuálním studijním plánem.
Status studenta 2023 - do kdy jsem student po maturitě?

Status studenta – nejčastější dotazy, co obnáší status studenta a zákony, které status upravují, naleznete na odkaze zde.

Jak je to s parkováním u školy?

Před budovou VŠAPs v Terezíne i v její okolí je široká možnost bezplatného parkování.

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!