studijni@vsaps.cz
727 863 424

Informace o škole

Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs) byla založena v roce 2011 a působí v malém pevnostním historickém městě Terezín, v Ústeckém kraji, vzdáleném jenom něco málo přes 50 km od hlavního města Prahy. Kromě vysokoškolského vzdělávání poskytuje také spoustu akreditovaných odborných kurzů celoživotního vzděláváni a také praktické výcviky pro firmy i jednotlivce z oblastí aplikované psychologie, komunikace a managementu.

Vzdělávací činnost se zaměřuje na výuku specifických odborných teoretických vědomostí a zprostředkování a výuku praktických dovedností. Důležitou součástí vzdělávání jsou rovněž měkké dovednosti, rozvoj kritického myšlení a příprava předpokladů pro celoživotní vzdělávání.

Cílem VŠAPs je rozvíjet kompetence studentů vysoké školy tak, aby byli schopni se jako absolventi dobře uplatnit v současném dynamickém světě a přizpůsobit se mu. Zároveň však být připraveni jej i aktivně proměňovat, hrát aktivní roli v občanském životě, vstupovat do vůdčích pozic a přinášet inovace, které mohou přispět k tomu, aby se svět stal lepším místem pro život.

Za dobu svého působení si VŠAPs získala v regionu velmi dobré renomé a je v současnosti významným subjektem přispívajícím ke zvýšení vzdělanostní úrovně v rámci Ústeckého kraje, ve kterém působí. Škola má úzkou spolupráci s vedením měst Terezín, Litoměřice i dalšími regionálními městy, s představiteli Ústeckého kraje a také s partnerskými firmami a organizacemi z regionu. Má tak potenciál etablovat se jako regionální centrum vzdělávání.

Současní absolventi školy nachází uplatnění především jako odborníci v práci s lidmi, jako manageři lidských zdrojů, personalisté, specialisté na interkulturní problematiku, a to jak v nadnárodních, tak i mezinárodních společnostech. Dále ve společnostech zaměřených na poskytování poradenských, konzultačních nebo vzdělávacích služeb, v nestátních a neziskových organizacích pracujících s cizinci, s migranty, s příslušníky menšin a etnik, případně ve veřejné správě. Část absolventů také podniká nebo pokračuje ve studiu v relevantních navazujících studijních programech.

Pozitivní odezvu má fungování školy v podnikatelském sektoru i u regionálních institucí. Umožňuje to rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci tak, aby se VŠAPs v Terezíně dále rozvíjela jako významná součást akademické obce s nadstandardními možnostmi aplikace poznatků do praxe.

Poloha kampusu VŠAPs v Terezíně, kde probíhá veškerá výuka, vč. programů celoživotního vzdělávání a kurzů Akademie, určených pro odbornou i širší veřejnost, také umožňuje zvýšit dostupnost vzdělávání v regionu s vyšší koncentrací sociálně vyloučených skupin a přispívat tak svou činností k rozvoji města a regionu s nejvyšší tuzemskou nezaměstnaností. VŠAPs tedy představuje v regionu Litoměřicka a Ústeckého kraje důležitou možnost terciárního vzdělávání.

Vysoká škola také činí významné kroky pro rozšíření svého významu v nadregionálním a mezinárodním měřítku. Prohloubeny byly partnerské vztahy s kolegy ze zahraničních univerzit a uzavřeny bilaterální smlouvy s univerzitami z Polska, Slovenska, Gruzie i Ukrajiny.

Vchod
Vchod
Pohled z ulice
Pohled z ulice
Aula
Aula
Učebna
Učebna
Knihovna
Knihovna
Nádvorí
Nádvorí
Aula
Aula
Aula pruhled
Aula pruhled

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!